Programming

Programming
60 Hours
MMK200,000 MMK199,999.99
Programming ကိုခုမှစ၍ လေ့လာမည့်သူများအတွက်ရည်ရွယ်ရေးဆွဲထားသောကြောင့် Programming အခြေခံတွေးခေါ်ပုံမှစ၍ လေ့လာရပါမည်။ Python သည် ရိုးရှင်းပြီး စည်း/‌...
Professional Level
60 Hours
MMK200,000 MMK199,999.99