Programming

Website တခုကို ဖန်တီးရန်အတွက် အခြေခံ လိုအပ်သော Language များကို အသုံးပြုပြီး Web Design ကို ပြုလုပ်နိုင်စေရန်အတွက် Web Technology များနှင့် မိတ်ဆက်...
Advanced User Level
60 Hours
MMK300,000 MMK300,000
လုပ်ငန်းများရှိ အ‌ရောင်းအဝယ်၊ အချက်လက်၊ စာရင်းဇယားများကို Database ထဲ၌ မှတ်သားပြီး အလိုရှိသလို မြန်ဆန်လုံခြုံစွာ Processing လုပ်နိုင်ရန်အတွက် busin...
Advanced User Level
14 Lectures
72 Hours
MMK500,000 MMK500,000
Opening
64 Hours
MMK250,000 MMK250,000
OOP နည်းပညာဟူသည်မှာ program တွင် ပါ၀င်သော Programming Logic and process များကို အဓိက မထားပဲ Data & Object များကို အဓိကထား၍ စနစ်တကျ သတ်မှတ်စဉ်းစ...
Professional Level
7 Lectures
64 Hours
MMK250,000 MMK250,000
Opening
64 Hours
MMK250,000 MMK250,000
Programming ကိုခုမှစ၍ လေ့လာမည့်သူများအတွက်ရည်ရွယ်ရေးဆွဲထားသောကြောင့် Programming အခြေခံတွေးခေါ်ပုံမှစ၍ လေ့လာရပါမည်။ Python သည် ရိုးရှင်းပြီး စည်း/‌...
Professional Level
13 Lectures
64 Hours
MMK250,000 MMK250,000